E'lonlar

БИЛДИРИШНОМА

БИЛДИРИШНОМА

 

Радиоэлектрон қурилмалар ва тизимлар”, “Электроника ва асбобсозлик” бакалавриат таълим йўналиши махсус фанларнинг ўқув лаборатория ташкил этиш учун жихозларга куйилган

ТЕХНИК ШАРТЛАР

Электроника ва асбобсозлик” бакалавриат таълим йўналиши
Фан номи Амалий ва лаборатория укув дарсларнинг соат миқдори Лаборатория ишларнинг номлари ва техник характеристикалар
Электрон-техник материаллар ва элеменлар

18

1.Металл ва қотишмаларнинг микроскопик таҳлили. 2.Кристалл ва аморф материалларнинг қотиш (эриш) эгри чизиғини ўрганиш. 3.Қаттиқ ўтказгич материалларнинг электр хоссаларини тадқиқ этиш. 4.Қаттиқ жисмларда ёруғликнинг ютилиш коэффициентини аниқлаш. 5.Суюқликларда ёруғликнинг ютилиш коэффициентини аниқлаш. 6.Ярим ўтказгичли материалларнинг солиштирма қаршилигини тадқиқ этиш. 7.Кремнийда дислокациялар тузилишини ўрганиш. 8.Ярим ўтказгичларда асосий ток ташувчиларнинг концентрациясини аниқлаш. 9.Ярим ўтказгичларда таъқиқланган зона кенглигини аниқлаш Прецизион доимий ток ток манбаи 24В, 10А, USB Микроскоп 10MP камераси билан, доимий ток мости
Электрон асбоблар ва интеграл схемалар

36

 1.Тўғриловчи диоднинг ВАТини ўрганиш; 2.Диод ВАТга ҳароратнинг таъсирини ўрганиш; 3.Ярим ўтказгичли стабилитронни ВАТни ўрганиш; 4.Импульс диодининг тавсифларини ўрганиш; 5.Шоттки диоднинг ВАТни ўрганиш; 6.Умумий база схемаси бўйича уланган биполяр транзистор тавсифини ўрганиш; 7.Умумий эмиттер схемаси бўйича уланган биполяр транзистор тавсифини ўрганиш; 8.Майдонли транзисторнинг ишлаш принципи ва таснифини ўрганиш; 9.Тиристор ва симисторларни ўрганиш. Ярим утказгич элементларни компьютерли текшириш комплекс стенди
Электроникада компьютер моделлаш

50

 1.Mathcad дастури интерфейси хусусиятлари 2.Mathcad дастурида жараёнлар моделларини ўрганиш 3.Mathcad дастурида диффузия, ионли легирлаш, ионли емириш ҳодисасини моделлаштириш 4.ElectronicsWorkbenche дастурида кучайтиргич схемаларини йиғиш ва ўрганиш 5.Мультисим дастурида кучайтиргич схемаларини йиғиш ва ўрганиш 6.MicroCapдастурида кучайтиргич схемаларини йиғиш ва ўрганиш 7.Proteusдастурида кучайтиргич схемаларини йиғиш ва ўрганиш 8.LabVIEW дастурида виртуал асбоблар ясаш 9.SPlan дастурида электрон чизмалар яратиш 10.Nanotube дастурада турли нанотизимлар ясаш Лицензион дастурий таъминот, 8Gb 8 ядроли компьютер
Микросхемотехника

50

 1.Биполяр транзистор асосидаги бир каскадли кучайтиргичининг характеристикаларини текшириш. 2.Майдонли транзистор асосидаги бир каскадли (УИ) кучайтиргичининг характеристикаларини текшириш. 3.Операцион кучайтиргич асосида йиғилган инвертирламайдиган кучайтиргич схемасини ўрганиш. 4.Операцион кучайтиргич асосида йиғилган инвертирлайдиган кучайтиргич схемасини ўрганиш. 5.Транзисторли калит схемаларини ўрганиш. 6.Коллектор–база боғланишли ўз-ўзидан тебранувчи мультивибратор схемасини ўрганиш. 7.Операцион кучайтиргич асосидаги компаратор ва интегратор схемаларини ўрганиш. 8.Операцион кучайтиргич асосидаги Шмитт триггерини ўрганиш. 9.Операцион кучайтиргич асосидаги мультивибратор схемаларини ўрганиш. 10.Содда мантиқий элементларни ўрганиш. 11.ВА-ЙЎҚ базис асосида содда мантиқ элементларини ўрганиш. 12.Комбинацион мантиқ схемаларини ўрганиш. 13.Микросхемалар асосидаги RS–триггерларни текшириш. 14.Микросхемалар асосидаги Т –триггер схемаларини текшириш. 15.Микросхемалар асосидаги JK –триггер схемаларини текшириш. Микросхемаларни компьютерли текшириш комплекс стенди, 100Ггц осциллограф, мантикий элементлар комплекти
Микроконтроллерларни дастурлаш

24

 ARDUINO плата асосида физик параметрларни датчикларни(товуш, инфра, босим, харорат ва х.к) ишга тушириш, ишлатиш ва дастурлаш лаборатория ишлари. Асссемблер тилида дастурлаш ARDUINO, RASPBERRY платлар, хар хил датчиклар , Лицензион дастурий таъминот, 200 Ггц осциллограф, 4Gb компьютер
Кучли электрон курилмалар

40

 1.Бир фазала иккита ярим даврли бошқарилувчи тўғрилагични тадқиқ қилиш. 2.Уч фазали икки ярим даврли бошқарилувчи тўғрилагични тадқиқ қилиш. 3.Стабилизатор ишлашини тадқиқ этиш. 4.Пасайтирувчи ўзгармас кучланиш ростлагичини тадқиқ қилиш. 5.Кўтарувчи ўзгармас кучланиш ростлагичини тадқиқ қилиш. 6.Инвертирловчи ўзгармас кучланиш ростлагичини тадқиқ қилиш. 7.Тескари юришли кучланиш ўзгартиргични тадқиқ қилиш. 8.Тўғри юришли кучланиш ўзгартиргични тадқиқ қилиш. 9.Симметрик бошқариладиган кўприксимон кенглик-импульс ўзгарт-кични тадқиқ қилиш. 10.Носимметрик бошқариладиган кўприксимон кенглик-импульс ўз-гарткични тадқиқ қилиш. 11.Тармоқ етакловчи уч фазали инверторни тадқиқ қилиш. 12.Симметрик бошқариладиган бир фазали (кўприкли) инверторни тадқиқ қилиш. 13.Носимметрик бошқариладиган бир фазали (кўприкли) инверторни тадқиқ қилиш. 14.Симметрик бошқариладиган уч фазали (кўприкли) инверторни тадқиқ қилиш. 15.Уч фазали (кўприкли) инверторни тадқиқ қилиш. 16. Уч сатҳли инверторни тадқиқ қилиш. 17.Резонансли инверторларни тадқиқ этиш. Туғирлагич ва Инвертордаги электрон ярим утказгич элементлари, платалар, Прецизион доимий ток ток манбаи 24В, 10А,
Мукобил энергия манбалари

12

 1.Фотогальваник батареянинг вольт-ампер характеристикасини хисоблаш 2.Қуёш батареяларини кетма-кет ва параллел улаш 3.Вакуум қувурчали қуёш коллекторининг тузилиши ва ишлаш принципини ўрганиш 4.Рақамли RS 180-7133 люксметрнинг тузилиши ва ишлаш принципини ўрганиш 5.Масофавий DT-8862 ва DT-8863 инфрақизил термометр (пирометр)нинг тузилиши ва ишлаш принципини ўрганиш 6.Қуёш коллекторида қиздирилаётган сувнинг кўрсаткичларини ўлчаш ва коллекторнинг нурланганлигини аниқлаш. 7.Шамол генератори урганиш Барча мукобил энергия манбалари ва курилмалар, улчаш асбоблари, дастурий таъминот, хар хил ярим утказгич элементлари
Ярим утказгич физикаси ва асбоблар

20

1.Ташқи электр майдон таъсирида кристалда электронларнинг ҳаракати. 2. Хол эффекти урганиш 3. Экситонли ютилиш. Эркин заряд ташувчиларнинг ютилиши урганиш 4. Ички ва ташқи фотоэффект 5. Фотоўтказувчанлик. 6. p-n ўтишда фотоэффект. Шоттки тўсиғида фотоэффект 7. МОП-ИСлар тайёрлаш технологияси урганиш. 8.КНС структураларда МОП-ИСлар тайёрлаш технологияси. Урганиш Махсуслаштирилган электрон улчов стенди, ярим утказгич платалар намуналари
Нанотехнологига кириш, микро-, наноэлектроника

20

 1. Наноўлчамли структураларни тадқиқ қилиш методлари. 2. Инфрақизил микроскоп МИК-5 ни ўрганиш ва унда кремий кристаллари маълум шароитда пайдо бўладиган нанокластерларни ўрганиш. 3.Нанокластерли материалларнинг ҳароратга сезгирлигини ўрганиш. 4. Магнит наноструктураларни кремнийнинг магнит хоссаларига таъсирини ўрганиш. 5.Наноструктурали янги типдаги фотоэлементлар урганиш 6. Наноўлчамли структурага эга бўлган кремнийнинг оптик ва фотоэлектрик хусусиятлари. 7.Нанокластерли Si материалинининг спектрал тавсифини ўрганиш. 8.Нанокластерли материалларда заряд ташувчиларнинг яшаш вақтини аниқлаш. Микропроцессорни текшириш стенди, USB микроскоп
Радиоэлектрон қурилмалар ва тизимлар”
Фан номи Амалий ва лаборатория укув дарсларнинг миқдори Лаборатория ишларнинг номлари ва техник характеристикалар
Радиоэлектроника асослари

36

 1. Мультиметр ёрдамида электрик катталикларни ўлчаш. 2. Омметр тузилишини ўрганиш ва қаршиликларни ўлчаш. 3. Мультиметр ишлашини ўрганиш . 4. Осциллограф ёрдамида сигналларни текшириш . 5. Пассив радиоэлементлар параметрларини аниқлаш . 6. Актив радиоэлементлар параметрларини аниқлаш . 7. Мультисим дастурида ярим ўтказгичли диодларни ўрганиш. 8.Мультисим дастурида биполяр транзисторнинг вольт-ампер характеристикасини ўрганиш. 9.Мультисим дастурида стабилитронларни ўрганиш. Ярим утказгич элементлари комплекти, улчаш схемалар, электрон улчов асбоблари
Радиоматериаллар ва радиокомпонентлар

36

 1. Ўткказгичларнинг хоссаларини аниқлаш. 2. Ўтказгич қаршилигининг хароратга боғлиқлигини текшириш. 3. Қаттиқ диэлектрик солиштирма қаршилигини аниқлаш. 4. Ярим ўтказгич материалларда солиштирма қаршиликни хароратга боғлиқ ўзгаришини аниқлаш. 5. Варисторнинг вольт-ампер характеристикасини текшириш. 6. Конденсаторларнинг дестабилловчи факторларини сиғим хажмига таъсирини тадқиқ қилиш. 7. Резисторларнинг электрик ва конструктив параметрларини тадқиқ қилиш. 8. Ўзгарувчан сиғимли конденсаторларнинг сиғим секцияси блокининг кесишишини тадқиқ қилиш. 9. Терморезисторларнинг характеристикаларини тадқиқ қилиш
Электроника и функционал электроника

50

 1. Изучения ВАХ выпрямительного диода. 2. Изучения влияния температуры на ВАХ. 3. Изучения характеристики варикапа. 4. Изучения импульсного диода. 5. Изучения туннельного диода. 6. Изучения стабилитрона. 7.Изучения статистических характеристик двухполярного транзистора. 8. Транзистор параметрига IЭ ва UК таъсирини ўрганиш. 9.Транзисторларнинг частотавий хусусиятларини ўрганиш.
Электродинамика ва радиотулкин таркалиши

18

1. Ҳар хил солиштирма ўтказувчанликка эга бўлган икки мухит чегарасида ток чизиғининг синишини текшириш. 2. Цилиндрик ғалтак магнит майдонини текшириш. 3.Думалоқ ғалтаклар ўзаро индуктивлигини тадқиқ қилиш. 4.Электр машина магнит майдонини ўтказгич тахтадаги ток майдони орқали моделлаштириш. 5. Кабелнинг электростатик индукция коэффициентларини, потенциал коэффициентларини ва хусусий сиғимини аниқлаш. 6. Электр ва магнит диполларни нурланишини тадқиқ этиш. 7.Электромагнит тўлқинларни қутубланишини тадқиқ этиш. Электромагнит тўлқинларни анизатроп мухитда тарқалишини тадқиқ этиш. 8.Электромагнит тўлқинларини дифракциясини тадқиқ этиш.
Электр таъминот курилмалари

18

1. Битта ярим даврли туғирлагични ўрганиш 2. Икки ярим даврли туғирлагични ўрганиш 3. Икки ярим даврли кўприксимон уланган туғирлагични ўрганиш 4. Кучланишни Икки баровар оширувчи симметрик туғирлагични ўрганиш 5. Кучланишни Икки баровар оширувчи симметрик туғирлагични ўрганиш 6. Паметрик стабилизаторни урганиш 7. Компенсацион кучланиш стабилизаторни ўрганиш
Кучайтиргичлар ва импульс курилмалари

32

 1.Транзисторнинг умумий эмиттер уланиш схемасини ўрганиш. 2.Транзисторнинг умумий база уланиш схемасини ўрганиш. 3.Транзисторни умумий коллектор схемасини ўрганиш. 4.Кучайтиргични умумий эммитер уланиш схемасини ўрганиш. 5.Кучайтиргични умумий коллектор уланиш схемасини ўрганиш. 6.Кучайтиргичини ўрганиш. Инверсли кучайтиргични ўрганиш. 7.Синусоидал тебранишли LC генераторни ўрганиш. 8.Транзисторни калит холатида ишлатиш.
Радиотехник занжирлар ва сигналлар

32

1. Даврий ва даврий бўлмаган сигналларни тадқиқ қилиш 2.Видеоимпулслар кетма-кетлигини тадқиқ қилиш 3.Тўғрибурчакли видеоимпулслар кетма-кетлигини синтезлаш 4.Амплитуда бўйича модуляцияланган сигналлар спектрини тадқиқ қилиш 5.Частота бўйича модуляцияланган сигналлар спектрини тадқиқ қилиш 6.Чизиқли стационар занжирлардан (RC ва LR) сигналлар ўтишини тадқиқ қилиш 7.Чизиқли стационар занжирлардан (RL ва СR) сигналлар ўтишини тадқиқ қилиш 8.Чизиқли частота танловчи тизимлардан радиосигналлар ўтишини тадқиқ қилиш. 9.Кетма-кет RLC-контур Чизиқли частота танловчи тизимлардан радиосигналлар ўтишини тадқиқ қилиш. Параллел RLC-контур
Микропроцессор курилмалар

16

 1.Мантиқий элементларни тадқиқ қилиш. 2.Сумматорларни тадқиқ қилиш. 3.Дешифраторларни тадқиқ қилиш. 4.Мультиплекссор ва демультиплекссорларни тадқиқ қилиш. 5.Триггерларни тадқиқ қилиш. 6.Регистрларни тадқиқ қилиш. 7.Ҳисоблагичларни тадқиқ қилиш. 8.Аналогли-рақамли ва рақамли-аналогли ўзгартиргични тадқиқ қилиш 9.Бир кристалли микропроцессорлар ишлаш принципини тадкик этиш. 10.КР580вм80 микропроцессорининг эмуляторида оддий дастурларни киритиш ва бажариш. 11.Матнли хабарларни эмулятор мониторида ёритиш жараёнини тадкик этиш. 12.График тасвирларни эмулятор мониторида ёритиш жараёнини тадкик этиш. 13.Микропроцессорли қурилмаларни тадқиқ қилиш.
Микротулкин ва антенна курилмалари

12

 1.Логопериодик антенналарни тадкиқ килиш 2. Параболик антенналарни тадкиқ килиш 3. Рупорли антенналарни тадкиқ килиш 4. Стерженли диэлектрик антенналарни тадкиқ килиш 5.Туғрибурчакли ва коаксиал тўлкин утказгичларнинг иш режимини ўрганиш. 6. Тўлкин зтказгичли йўналтирилган тармоғлагични тадкик этиш.
Радиоэлектрон курилмалари конструкциялаш ва лойихалаш

24

 1. Принципиал электро схемаларни шакллантириш. 2. РЭА блокларни жойлаштиришни хисоблаш 3. Электромагнит экранлашни хисоблаш 4.Иссклик таркатгичларни хисоблаш. 5. Уланиш монтаж схемаларни яратиш. 6. RadCAD дастур ердамида лойихалаш ва схемада элементларни жойлаштириш
Автоматик бошқарув қурилмалари (радиоавтоматика)

12

 1. Автоматик бошқариш системаларининг динамик ва статик тенгламаларини тузиш. 2. Типик динамик звеноларининг вақт ва частотавий характеристикаларини аниқлаш. 3.Радиоавтоматика системаларининг сифатини баҳолаш. 4.Чизиқли автоматик бошқариш системаларини синтез қилиш. 5. Ночизиқли системалар характеристикасини аниқлаш. 6.Турғунликнинг частотавий мезонлари асосида системанинг турғунлиги тахлил қилиш.
Радиоулчов

16

 1.Доимий ток ва кучланишни ўлчаш. 2.Доимий ток электрон вольтметрини ўрганиш. 3.Ўзгарувчан ток ва кучланишни ўлчаш. 4.Қаршилик миқдорини вольт – амперметр ва кўприк усули билан ўлчаш. 5.Ярим ўтказгичли диодларни вольт – ампер характеристикасини текшириш ва параметрларини ўлчаш. 6.Электрон осциллограф ёрдамида узлуксиз ва импульс сигналларни текшириш ва уни параметрларини ўлчаш. 7.Сиғим ва индуктивликни вольтметр – амперметр усули билан ўлчаш. 8.Универсал кўприк асбобини ўрганиш ва уни ёрдамида сиғим ва индуктивликни ўлчаш.
Телевидение ва видеотехника

24

 1.Телевизион эшиттириш сигналининг асосий параметрларини ва унинг ташкил этувчиларини тадкик этиш. 2.Кадр ёиш модулини тадкик этиш. 3. Сатр ёиш модулини тадкик этиш. 4. Телевизион кабул килғич синхронизацияни тадкик этиш. 5. PAL тизимида рангли сигналларни кодлаш-декодлаш принципларини тадкик этиш. 6. SECAM тизимида рангли сигналларни кодлаш-декодлаш принципларини тадкик этиш. 7. Телевизион сигнални ночизиқли бузилишларни тадкик этиш. 8. Рақамли телевизион сигналларни шакллантириш ва уни тадкик этиш.
Радиоалоқа жихозлари

24

 1. Амплитудали модуляцияни тадкик этиш. 2. Амлитудали модуляцияда ён ташкил этувчиларни тахлил этиш. 3. Спектр анализатор ёрдамида радиосигнал спектрни тахлил этиш. 4. Волноводларни характеристикаларини урганиш. 5. Пассив режекторли фильтрни урганиш.
Оптик алоқани физик асослари

10

 1.Оптик толали алоқа тизимларида ишлатиладиган световодлар текшириш. 2.Оптик толали алоқа тизимларининг узатувчи модуллари урганиш. 3. Оптик толали алоқа тизимларининг қабул қилувчи модуллари урганиш. 4. Ярим ўтказгичли фотодиоднинг характеристикаларини ўрганиш. 5. Оптик квант генераторлари ўнганиш. 6. Инфрақизил асбоблари тузилиши ва характеристикалари улчаш. 7. Инфрақизил нурланиш спектри фильтрлари характеристикалари ўрганиш. 8. Интерференция ва қутбланиш фильтрларини ўрганиш.
Радиолокация ва радионавигация асослари

14

1. Комплект Swift Navigation "Piksi Multi Evaluation Kit (2,4 GHz) " асосида аудитория ичида навигация урнатиш. 2. Сигнал берувчи ва кабул килувчи мосламаларни урганиш ва спектроанализатор ва осциллограф оркали текшириш.

Радиоэлектрон қўрилмалар ва тизимлар”, “Электроника ва асбобсозлик” бакалавриат таълим йўналишига махсуслаштирилган касбий йўналтириш марказини ташкил этиш буйича тренинглар утказиш

ТЕХНИК ШАРТЛАРИ

1. Психологик тестларни шакллантириш ва уларни тадбиқ хамда натижаларни тахлил этиш бўйича трениглар .

2. Аник фанлар бўйича демонстратив лаборатория ишларни ташкил этиш ва уларни тадбиқ хамда натижаларни тахлил этиш бўйича тренинглар .

3. Касбий йўналтириш бўйича қарорларни қабул килиш ва тизимли тахлилини тадбиқ этиш бўйича тренинглар.

4. Замонавий электроника жихозларни махсус фанларнинг укитилишида кулланиши бўйича ўқув тренинги.

5. Усмирлар психологияси ва конфликт холатларни бартараф этиш бўйича тренинглар.

6. Масофавий тестни ва уни веб сайт орқали ташкил хамда тахлил этиш бўйича тренинглар.

Қушма лаборатория ва махсуслаштирилган касбий йўналтириш марказига компьютер техникасини таъминлаш

ТЕХНИК ШАРТЛАРИ

Компьютер моноблок - DDR4 8GB/HDD 1000GB/DVD/FHD 23,8"/key + mouse) – 4 комп.

Ноутбук 4GB RAM 1000GB HDD 15.6 HD DVD-RW 2GB VGA- комп.

Гарантия 3 года

Проектор – 1 комп.

технология LCD x3, источник света UHE

разрешение 1920x1200

световой поток 3100 лм

контрастность 15000:1

подключение по VGA (DSub), HDMI, Wi-Fi

вывод изображения с USB-флэшек

Срок службы 4500 часов

Срок службы в экономичном режиме 7500 часов

Проектор – 1 комп.

Технология LCD x3

Разрешение 1280 x 800

Световой поток 3300LM

Контрастность 15000:1

Подлючение VGA, HDMI, композитный, компонентный, аудио RCA, USB (тип A), USB (тип B).

Экран 180х180 – 1шт.

Кафедра мудири: С.А.Саттаров

TASHKILOT

Jizzax Politexnika instituti axbarot texnologiyalar markazi.

  • dgpi_info@edu.uz
  • +8(372) 2264605
  • JIZZAX SHAXRI ISLOM KARIMOV KO’CHASI 4 UY

Ulashish